Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy niezbędne do świadczenia usług turystycznych przez Time4Travel i partnerów biznesowych

Szanowni Państwo,
W związku z przystąpieniem Time4Travel Sp. z o. o do realizacji projektu pt.

"Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy niezbędne do świadczenia usług turystycznych przez Time4Travel i partnerów biznesowych"

uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Oferta powinna być ważna do 31.12.2013 roku, oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta. Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: e-mail: darek.rolak@time4travel.pl pocztą na adres siedziby spółki Time4Travel, ul. Tarczyńska 5/9 lok. 28, 02-025 Warszawa lub osobiście.

Termin składania ofert (wpłynięcia ich do siedziby Zamawiającego lub na
wskazany adres email) upływa w dniu 16.09.2013 o godzinie 16.00.