Regulamin

 

korzystania z internetowego Systemu Rezerwacji

 

 

 

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1.     Time4Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustala niniejszym Regulamin korzystania ze strony internetowej dostępnej w Internecie pod adresem http://www.time4travel.pl/ oraz http://www.t4t.pl/ w tym zasady korzystania z internetowego Systemu Rezerwacji umożliwiającego wyszukiwanie, porównywanie, wybór i rezerwację połączeń lotniczych.

 

2.     Time4Travel Sp. z o.o. udostępnia System Rezerwacji Użytkownikom do korzystania przez nich zgodnie z Regulaminem. W tym celu Time4Travel Sp. z o.o. nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, na stronie internetowej pod adresem http://www.time4travel.pl/ oraz http://www.t4t.pl/. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu udostępnionymi mu w sposób opisany w zdaniu powyżej.

 

II.            DEFINICJE.

 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 

1.     Time4Travel - oznacza spółkę pod firmą: Time4Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-830), Aleja Zjednoczenia 36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147198, e-mail kontaktowy: bilety@tim4travel.pl Time4Travel oświadcza, że jest autoryzowanym agentem IATA w Polsce nr 63 – 203641.

 

2.     System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet wyszukiwanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast i lotnisk oraz dokonywanie wyceny tych połączeń, a także wyboru biletu lotniczego. Program umożliwia także sprawdzenie aktualnego rozkładu lotów poszczególnych linii lotniczych. System rezerwacji udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem internetowym http://www.time4travel.pl/ oraz http://www.t4t.pl/.

 

3.     Regulamin – oznacza niniejszy regulamin ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

4.     Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

5.     Użytkownik - w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z Systemu Rezerwacji.

 

6.     Strona oznacza stronę internetową udostępnianą w publicznej sieci Internet pod adresem internetowym http://www.time4travel.pl/ oraz http://www.t4t.pl/.

 

7.     Przewoźnik ­– oznacza przedsiębiorcę krajowego lub zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie regularnego transportu lotniczego, będącego członkiem IATA (Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych) oraz którego połączenia są dostępne w Systemie Rezerwacji.

 

III.            OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI.

 

 

 

1.     Time4Travel udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie i drogą elektroniczną System Rezerwacji – dostępny w publicznej sieci internetowej pod adresem internetowym http://www.time4travel.pl/ oraz http://www.t4t.pl/. Rozpoczęcie korzystania z Systemu Rezerwacji następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranej przez niego strony internetowej zawierającej treści udostępniane w ramach Strony lub Systemu Rezerwacji lub skorzystania przez niego z przekierowania do takiej strony, a zakończenie korzystania następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL albo zamknięcia przeglądarki.

 

2.     Użytkownik w ramach korzystania z Systemu Rezerwacji może dokonywać wyboru połączenia lotniczego wybranego przez siebie Przewoźnika, a także System Rezerwacji umożliwia obsługę rezerwacji i transakcji zakupu biletu lotniczego od tego Przewoźnika, przy czym umowa przewozu jest zawierana z Przewoźnikiem, za pośrednictwem Time4Travel jako uprawnionego agenta IATA w Polsce.

 

3.     Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Systemu Rezerwacji: połączenie z siecią Internet, sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), konto i adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

4.     Zakazane jest dostarczanie i wprowadzanie przez Użytkownika do Systemu Rezerwacji treści o charakterze bezprawnym.

 

5.     Zawartość Strony oraz Systemu Rezerwacji jest prawnie chroniona i nie może być wykorzystywana przez Użytkowników w sposób inny niż w ramach dozwolonego prawem użytku osobistego. W szczególności jakiekolwiek materiały ze Strony i Systemu Rezerwacji nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania pisemnej zgody Time4Travel. W celu uniknięcia wątpliwości Time4Travel informuje, że bez jego zgody, poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie Strony i Systemu Rezerwacji oraz innych materiałów uzyskanych przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony i Systemu Rezerwacji.

 

6.     Materiały i informacje opublikowane na Stronie i w Systemie Rezerwacji nie stanowią oferty sprzedaży, przewozu ani świadczenia usług, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

7.     Time4Travel informuje, że Regulamin nie reguluje warunków umów przewozu zawieranych z Przewoźnikami przy wykorzystaniu Systemu Rezerwacji, który stanowi wyłącznie internetowe narzędzie służące przede wszystkim do wyszukiwania, porównywania oraz rezerwacji połączeń - w szczególności Regulamin nie określa szczegółowych warunków przewozu, warunków taryf właściwych dla połączenia wybranego przez Użytkownika, ani też właściwych przepisów prawa mających zastosowanie do umowy przewozu zawartej przez Użytkownika z Przewoźnikiem.

 

IV.          OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI.

 

1.     Użytkownik korzystający z Systemu Rezerwacji, powinien zapoznać się uprzednio z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Systemu Rezerwacji.

 

2.     Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna (w której imieniu działa osoba należycie upoważniona) posiadająca zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych – osoba musi być należycie reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub odpowiednio działać za zgodą takiego przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może korzystać z Systemu Rezerwacji w imieniu własnym, a w przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji w imieniu osoby trzeciej, konieczne jest posiadanie w tym zakresie odpowiedniego upoważnienia.

 

3.     Użytkownik może korzystać z Systemu Rezerwacji jedynie w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i w celu zakupu biletu lotniczego, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności Użytkownik posługuje się prawdziwymi danymi osobowymi lub danymi ujawnionymi w odpowiednich rejestrach. W szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze fałszywą lub skradzioną kartą kredytową, jak też niedopuszczalne jest każde inne korzystanie mogące stanowić przestępstwo lub wykroczenie. W przypadku zaistnienia podejrzenia wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej Time4Travel podejmuje odpowiednie kroki prawne, w szczególności może złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, do uprawnionych w tym zakresie organów ścigania.

 

V.          OŚWIADCZENIA TIME4TRAVEL

 

1.     Time4Travel informuje, że wszelkie dane i informacje udostępniane na Stronie i w Systemie Rezerwacji zostały oparte na źródłach, które Time4Travel uznaje za rzetelne i sprawdzone. Jednocześnie Time4Travel informuje jednak o możliwości występowania błędów lub pominięć w zakresie aktualności, dokładności oraz kompletności danych i informacji - Przewoźników, a udostępnianych w Systemie Rezerwacji. W ramach Systemu Rezerwacji usługa świadczona przez Time4Travel polega na zapewnianiu dostępu do danych i informacji dostarczanych przez Przewoźników.

 

VI.          REZERWACJA i ZAKUP BILETU.

 

1.     System Rezerwacji umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru połączenia lotniczego, rezerwację biletów, a następnie z jego wykorzystaniem doprowadzenie do zakupu wybranych biletów, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie poniżej.

 

2.     Ze względu na przyjęte mechanizmy, procedury działania i ograniczenia techniczne, Time4Travel informuje, że w zakresie zakupu biletu (w szczególności wystawienia biletu) System Rezerwacji nie jest systemem on-line, tj. nie umożliwia on zakupu biletu w czasie rzeczywistym. Rzeczywiste opóźnienie jest zależne od weryfikacji dostępności konkretnego, wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego przez System Rezerwacji lub pracowników Time4Travel, z aktualnymi danymi Przewoźników.

 

3.     Przed zakupem biletu lotniczego Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami taryfy (warunki zakupu i zwrotu biletu) dotyczącymi skonkretyzowanego, wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego oraz innymi warunkami umowy przewozu z danym Przewoźnikiem.

 

4.     Użytkownik, który w ramach Systemu Rezerwacji wprowadził konieczne dane, dokonuje rezerwacji wybranego biletu. Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, zawierające oprócz jej numeru, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności.

 

5.     Time4Travel zastrzega, że rezerwacja w rozumieniu Regulaminu dokonana w Systemie Rezerwacji nie oznacza potwierdzenia dostępności określonego połączenia, ani określonej ceny biletu. Rezerwacja oznacza przyjęcie przez System Rezerwacji woli Użytkownika dokonania zakupu określonego biletu na warunkach określonych w takiej rezerwacji. System Rezerwacji przekazuje rezerwację Użytkownika do odpowiednich systemów rezerwacji Przewoźników. Oznacza to w szczególności, że po weryfikacji rezerwacji Użytkownika wybrane połączenie może okazać się niedostępne lub może ulec zmianie cena biletu. Niezależnie od powyższego ze względu na fakt, iż cena biletu lotniczego składa się z taryfy netto oraz opłat: lotniskowych, paliwowych, transakcyjnych, security a także innych opłat - Time4Travel jako agent reprezentujący Przewoźników (linie lotnicze), których dane dotyczące połączeń lotniczych udostępniane są w Systemie Rezerwacji, informuje o możliwości zmiany przez Przewoźnika ceny biletu przed jego wystawieniem. W takim przypadku Użytkownik zostanie bezzwłocznie poinformowany przez Time4Travel o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu.

 

6.     W ramach potwierdzenia rezerwacji, o której mowa powyżej Użytkownik otrzymuje wezwanie do opłacenia biletu. Zarezerwowany bilet należy opłacić w terminie ustalanym każdorazowo w przesłanym Użytkownikowi potwierdzeniu rezerwacji. Termin zapłaty określony jest przez System Rezerwacji na podstawie warunków taryfy właściwej dla wybranego przez Użytkownika połączenia. Termin ten może zostać skrócony na skutek zmiany warunków taryfy właściwej dla wybranego przez Użytkownika połączenia, a Time4Travel poinformuje Użytkownika o takiej zmianie. W przypadku, jeżeli bilet nie zostanie opłacony w terminie, rezerwacja zostanie usunięta.

 

7.     W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Time4Travel informuje, iż otrzymanie przez Użytkownika potwierdzenia rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy przewozu z Przewoźnikiem obsługującym połączenie wybrane przez Użytkownika. Zawarcie umowy przewozu następuje z chwilą wygenerowania biletu lotniczego dla Użytkownika po uprzednim dokonaniu płatności w terminie i w sposób określony w potwierdzeniu rezerwacji.

 

8.     Za moment opłacenia biletu rozumie się odnotowanie przez Time4Travel wpływu kwoty wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji. Przez odnotowanie zapłaty rozumie się w szczególności datę, godzinę i minutę zaksięgowania należności za bilet na koncie podanym Użytkownikowi w danych do przelewu, wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji lub odpowiednio w przypadku zapłaty kartą kredytową lub odpowiednią kartą płatniczą chwilę dokonania pozytywnej autoryzacji transakcji zleconej przez Użytkownika.

 

9.     Bilety są wystawiane niezwłocznie po odnotowaniu zapłaty, o której mowa w pkt. 7 powyżej w dni robocze, w dniach i godzinach: poniedziałek - piątek godz. 08.00 do 17.00.

 

10.  Akceptowane są dwie formy płatności za bilety lotnicze: płatność przelewem na rachunek wskazany przez Time4Travel jako właściwy dla tej transakcji lub płatność kartą kredytową. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, zaznaczając w polu [FORMA PŁATNOŚCI] - "karta kredytowa" albo "przelew". Szczegółowe warunki dotyczące wybranej formy płatności oraz numery kont zostaną podane Użytkownikowi w przesyłanym do Użytkownika potwierdzeniu rezerwacji.

 

11.  Wystawiony dla danego Użytkownika bilet lotniczy jest przesyłany Użytkownikowi w formie biletu elektronicznego.

 

12.  Użytkownik odpowiedzialny jest za posiadanie lub możliwość otrzymania na czas odpowiednich dokumentów podróży, jak np. paszport lub wiza. Time4Travel nie jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów.

 

13.  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wybranego połączenia i taryfy Użytkownik może zwrócić się z nimi do Time4Travel. Szczegółowe informacje o warunkach wybranej przez Użytkownika taryfy uzyskać można pod nr telefonu 022 867 30 75.

 

14.  Time4Travel może kontaktować się z Użytkownikiem w celu zweryfikowania danych wprowadzonych do Systemu Rezerwacji przez Użytkownika jak również w wszelkich innych kwestiach dotyczących rezerwacji lub zakupu biletu.

 

15.  Zwrot biletu lotniczego.

 

Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego z wykorzystaniem Systemu Rezerwacji, jeżeli zezwalają na to warunki taryfy Przewoźnika obowiązującej dla danego połączenia lotniczego. Time4Travel zwraca szczególną uwagę na konieczność dokładnego zapoznania się przez Użytkownika z warunkami taryf wybranego Przewoźnika przed dokonaniem wyboru biletu lotniczego. Kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest na konto wskazane przez Użytkownika w terminie do 14 dni od daty otrzymania jej zwrotu przez Time4Travel od właściwego Przewoźnika (linii lotniczej). W przypadku dokonania zwrotu biletu lotniczego przez Użytkownika, nie podlega zwrotowi opłata transakcyjna należna Time4Travel.

 

 

 

VII.          WYSTAWIANIE FAKTUR I SPOSÓB ICH DORĘCZENIA.

 

1.     Za bilety zakupione przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu Rezerwacji wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).

 

2.     Użytkownik przy dokonywaniu rezerwacji połączenia lotniczego w Systemie Rezerwacji może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).

 

3.     Faktury elektroniczne za bilety lotnicze doręczane są na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie korzystania z Systemu Rezerwacji.

 

4.     W przypadku dokonywania przez Użytkownika rezerwacji obejmującej więcej niż jednego pasażera oraz niewskazania przez Użytkownika rzeczywistego nabywcy lub nabywców, na rzecz którego ma być wystawiona faktura elektroniczna, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Użytkowników rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez tego Użytkownika.

 

VIII.          OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1.     Time4Travel w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym punkcie Regulaminu nie udostępnia informacji o Użytkownikach podmiotom trzecim.

 

2.     Time4Travel informuje, iż w zakresie w jakim dane Użytkowników stanowią dane osobowe podlegające ochronie, Time4Travel przetwarza udostępnione przez Użytkowników dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu zapewnienia działania Systemu Rezerwacji zgodnie z jego funkcjonalnościami. Administratorem takich danych osobowych Użytkowników jest Time4Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-025), ul. Tarczyńska 5/9/28. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.

 

3.     W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.time4travel.pl Użytkownicy proszeni są o podanie określonych danych osobistych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, określone dane wymagane przez Przewoźników, w szczególności imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów - wiek, przekazywane są bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych Przewoźników obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze. Kwestie przetwarzania danych osobowych przez Przewoźników regulują poszczególni Przewoźnicy oraz odpowiednie przepisy prawa.

 

IX.            TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 

1.     Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Systemu Rezerwacji można składać w dowolnej formie, w szczególności e-mailem na adres [bilety@time4travel.pl] pisemnie, listem poleconym na adres: Usługodawcy wskazany w pkt 2 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem "Reklamacja".

 

2.     Reklamacja, o której mowa powyżej powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 

1)   oznaczenie podmiotu składającego reklamację, w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: (firmę albo nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu w sprawach związanych ze złożoną reklamacją);

 

2)   opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.

 

3.     Reklamacje, o których mowa w punktach 1-2 powyżej, powinny zostać zgłoszone w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez Użytkownika okoliczności stanowiącej podstawę takiej reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Time4Travel. O decyzji w przedmiocie reklamacji Time4Travel niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji..

 

    X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie.

 

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

 

3.     Time4Travel informuje, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U. z 2000, nr 22 poz. 271 ze zm.) do świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, transportu i gastronomii nie mają zastosowania przepisy o przysługującym konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.