I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. T4T Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustala niniejszym Regulamin korzystania ze strony internetowej dostępnej w Internecie pod adresem: http://www.time4travel.pl/, w tym zasady korzystania z internetowego Centrum Rezerwacji.
 2. T4T udostępnia Centrum Rezerwacji Użytkownikom do korzystania przez nich zgodnie z Regulaminem. W tym celu T4T nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, na stronie internetowej pod adresem: http://www.time4travel.pl/. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu udostępnionymi mu w sposób opisany w zdaniu powyżej.

II. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. T4T - oznacza spółkę pod firmą: T4T spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-025), ul. Tarczyńska 5/9/28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344597, e-mail kontaktowy: rezerwacje@time4travel.pl T4T w rozumieniu poniższej Ustawy o usługach turystycznych jest agentem turystycznym - przedsiębiorcą, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.
 2. Centrum Rezerwacji – oznacza serwis internetowy umożliwiający za pomocą komputera podłączonego do sieci Internet wyszukiwanie imprez turystycznych krajowych i zagranicznych oraz porównywanie, dokonywanie wyboru lub obsługę procesu rezerwacji i nabycia Imprezy od TO przy pośrednictwie T4T). Centrum Rezerwacji udostępniane jest nieodpłatnie pod adresem internetowym http://www.time4travel.pl. Stacjonarne biuro Centrum Rezerwacji ma siedzibę w Warszawie pod adresem: Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa, numery telefonów: 801 00 30 60, 22 867 30 75, Stacjonarne biuro Centrum Rezerwacji czynne jest w dniach i godzinach: poniedziałek – sobota od 10 do 20, niedziela od 11 do 17.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Ustawa (UŚDE) – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Ustawa o usługach turystycznych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 poz. 223 nr 2268 ze zm.).
 6. Użytkownik - w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z Centrum Rezerwacji.
 7. Strona oznacza stronę lub strony internetowe udostępniane w publicznej sieci Internet pod adresem internetowym: http://www.time4travel.pl/.
 8. TO lub Organizatoroznacza organizatora turystyki w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznychprzedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie regularnego organizowania oraz realizacji Imprez, np. biura podróży, z którymi T4T współpracuje jako agent turystyczny oraz których Imprezy są dostępne w Centrum Rezerwacji.
 9. Impreza – oznacza pojedynczą usługę turystyczną (np. zakwaterowanie) lub zespół usług turystycznych (imprezę turystyczną w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych) tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, na którą składają się usługi hotelarskie, usługi przewodnickie, oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym przez TO.
 10. Umowa – oznacza zawartą pomiędzy Użytkownikiem a TO umowę, której przedmiotem jest zorganizowanie oraz realizacja Imprezy (umowa o świadczenie usług turystycznych w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych).
 11. Warunki uczestnictwa – określone przez TO (Organizatora) oraz stanowiące integralną część Umowy warunki uczestnictwa w wybranej przez Użytkownika Imprezie, udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem odpowiedniego linku w Centrum Rezerwacji.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CENTRUM REZERWACJI

 1. T4T udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie i drogą elektroniczną Centrum Rezerwacji – dostępne w publicznej sieci internetowej pod adresem internetowym http://www.time4travel.pl/. Rozpoczęcie korzystania z Centrum Rezerwacji następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranej przez niego strony internetowej udostępnianej w ramach Strony lub skorzystania przez niego z przekierowania do takiej strony, a zakończenie korzystania następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL albo zamknięcia przeglądarki.
 2. Użytkownik w ramach korzystania z Centrum Rezerwacji może dokonywać przeglądu dostępnych opisów Imprez. Centrum Rezerwacji umożliwia także obsługę rezerwacji oraz transakcji nabycia Imprezy, przy czym Umowa w przedmiocie nabycia danej Imprezy jest zawsze zawierana z TO, za pośrednictwem T4T jako uprawnionego agenta turystycznego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Centrum Rezerwacji: połączenie z siecią Internet, sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), konto i adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Zakazane jest dostarczanie i wprowadzanie przez Użytkownika do Centrum Rezerwacji treści o charakterze bezprawnym.
 5. Zawartość Strony oraz Centrum Rezerwacji jest prawnie chroniona i nie może być wykorzystywana przez Użytkowników w sposób inny niż w ramach dozwolonego prawem użytku osobistego. W szczególności jakiekolwiek materiały ze Strony i Centrum Rezerwacji nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania pisemnej zgody T4T. W celu uniknięcia wątpliwości T4T informuje, że bez jego zgody, poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie Strony i Centrum Rezerwacji oraz innych materiałów uzyskanych przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony i Centrum Rezerwacji.
 6. Materiały i informacje opublikowane na Stronie i w Centrum Rezerwacji nie stanowią oferty sprzedaży, przewozu ani świadczenia usług, w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 7. T4T informuje, że Regulamin nie obejmuje i nie reguluje szczegółowych postanowień Umów. Regulamin nie określa także zdefiniowanych przez TO Warunków uczestnictwa właściwych dla Imprezy wybranej przez Użytkownika, ani też właściwych przepisów prawa mających zastosowanie do Umowy o zorganizowanie oraz realizację Imprezy zawartej przez Użytkownika z TO.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z CENTRUM REZERWACJI

 1. Użytkownik korzystający z Centrum Rezerwacji, powinien zapoznać się uprzednio z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Centrum Rezerwacji.
 2. Użytkownik korzystający z Centrum Rezerwacji, powinien zapoznać się uprzednio z treścią Warunków uczestnictwa w wybranej Imprezie, przed podjęciem decyzji o jej rezerwacji i nabyciu.
 3. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi, w zakresie korzystania z Centrum Rezerwacji muszą oni być przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi nie posiadającymi zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych – osoba ta musi być należycie reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub odpowiednio działać za zgodą takiego przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może korzystać z Centrum Rezerwacji w imieniu własnym, a w przypadku korzystania z Centrum Rezerwacji w imieniu osoby trzeciej, konieczne jest posiadanie w tym zakresie odpowiedniego upoważnienia.

Użytkownik może korzystać z Centrum Rezerwacji wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem i bez naruszania praw osób trzecich, w szczególności Użytkownik posługuje się prawdziwymi danymi osobowymi lub danymi ujawnionymi w odpowiednich rejestrach. Niedopuszczalne jest dokonywanie zapytania o rezerwację Imprezy z użyciem fałszywego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane Imprezy fałszywą lub skradzioną kartą kredytową.

V. OŚWIADCZENIA T4T

T4T informuje, że wszelkie dane i informacje udostępniane na Stronie i w Centrum Rezerwacji zostały oparte na źródłach, które T4T uznaje za rzetelne i sprawdzone. Jednocześnie T4T informuje jednak o możliwości występowania błędów lub pominięć w zakresie aktualności, dokładności oraz kompletności danych i informacji dostarczanych przez TO, a udostępnianych w Centrum Rezerwacji. W ramach Centrum Rezerwacji usługa świadczona przez T4T polega na zapewnianiu dostępu do danych i informacji dostarczanych przez TO oraz obsłudze rezerwacji i pośredniczenia T4T przy zawarciu Umowy pomiędzy Użytkownikiem a TO.

VI. WYBÓR, REZERWACJA, NABYCIE IMPREZY

 1. Centrum Rezerwacji umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru Imprezy, jej rezerwację, a następnie obsługę nabycia Imprezy, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie poniżej.
 2. Ze względu na przyjęte mechanizmy, procedury działania i ograniczenia techniczne, T4T informuje, że Centrum Rezerwacji w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej nie umożliwia on rezerwacji ani nabycia Imprezy w czasie rzeczywistym. Rzeczywiste opóźnienie jest zależne zarówno od weryfikacji dostępności konkretnej, wybranej przez Użytkownika Imprezy, z aktualnymi danymi dostarczanymi do Centrum Rezerwacji przez TO, jak również od godzin pracy Centrum Rezerwacji.
 3. Użytkownik, który w ramach Centrum Rezerwacji dokonał wyboru Imprezy ma możliwość wyboru następujących opcji: „Rezerwuj”, „Zapytaj” albo „Wyślij zgłoszenie”:

  a) opcja „Rezerwuj” – oznacza możliwość dokonania rezerwacji Imprezy bezpośrednio z Centrum Rezerwacji. Wybór tej opcji powoduje, że w następnym kroku Użytkownik dokonuje wyboru spośród dostępnych w danym przypadku form płatności;
  b) opcja „Zapytaj” – oznacza możliwość zadania dodatkowych pytań dotyczących wybranej przez Użytkownika Imprezy;
  c) opcja „Wyślij zgłoszenie” – oznacza, że dana Impreza dostępna jest tylko po bezpośrednim skontaktowaniu się z Użytkownikiem przez Centrum Rezerwacji w odpowiedzi na wysłane w ten sposób zgłoszenie Użytkownika oraz ustaleniu aktualnej dostępności i warunków dotyczących rezerwacji i nabycia tej lub podobnej Imprezy. W takich wypadkach (w godzinach pracy Centrum Rezerwacji) konsultant Centrum Rezerwacji informuje Użytkownika o warunkach dokonania rezerwacji i nabycia Imprezy, w tym o możliwym sposobie i terminie zapłaty ceny za daną Imprezę.

 4. T4T zastrzega, że z uwagi na określane przez TO uwarunkowania dotyczące dostępności poszczególnych Imprez (ze szczególnym uwzględnieniem Imprez typu „last minute” oraz Imprez z krótkim terminem do wyjazdu) może zdarzyć się sytuacja, że dla wybranej przez Użytkownika Imprezy jedyną możliwą opcją jest zaznaczenie opcji „Wyślij zgłoszenie”.
 5. W wypadkach wskazanych w ust. 4 powyżej Użytkownik w celu dokonania rezerwacji może zostać zobowiązany do przedstawienia (przesłania na właściwy adres e-mail) w określonym terminie dowodu potwierdzającego zapłatę ceny (np. skan potwierdzenia przelewu ceny za Imprezę) lub do zapłaty ceny w formie gotówkowej w siedzibie Centrum Rezerwacji pod rygorem utraty możliwości nabycia Imprezy.
 6. Postanowienia ust. 5 powyżej mają odpowiednie zastosowanie również do opcji „Rezerwuj”, w przypadku wyboru przez Użytkownika jako sposobu płatności zwykłego przelewu albo płatności gotówką.
 7. T4T informuje, że z uwagi na ograniczone godziny pracy konsultantów Centrum Rezerwacji oraz sposób działania systemów rezerwacji TO, w przypadku Imprez z krótkim terminem do wyjazdu, wskutek braku możliwości pilnego skontaktowania się z Użytkownikiem (np. z powodu zamknięcia Centrum Rezerwacji w danym dniu) w celu określonym w ust. 4 powyżej lub nie przesłania przez Użytkownika potwierdzenia zapłaty ceny za Imprezę w wyznaczonym mu terminie, Uczestnik nie nabywa Imprezy pomimo, dokonania zapłaty ceny za Imprezę. W razie zaistnienia sytuacji opisanej powyżej, T4T niezwłocznie zwraca Użytkownikowi w całości wszelkie wpłacone kwoty na poczet ceny za Imprezę. Użytkownik może także wybrać inną Imprezę w zamian za Imprezę już niedostępną.
 8. Rezerwacja w rozumieniu Regulaminu oznacza przyjęcie przez Centrum Rezerwacji woli Użytkownika dokonania nabycia określonej Imprezy na warunkach określonych opisie Imprezy w Centrum Rezerwacji oraz Warunkach uczestnictwa właściwych dla danej Imprezy.
 9. Centrum Rezerwacji przekazuje rezerwację Użytkownika do odpowiednich zewnętrznych systemów rezerwacji TO. Oznacza to w szczególności, że po weryfikacji rezerwacji Użytkownika w systemie TO wybrana Impreza może okazać się jednak niedostępna lub może ulec zmianie jej cena. Jeżeli Użytkownik dokonał już opłacenia Imprezy, w takim przypadku Użytkownik zostanie bezzwłocznie poinformowany przez T4T o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i rezygnacji z nabycia Imprezy.
 10. T4T informuje, że zgodnie z art. 17 Ustawy o usługach turystycznych, po zawarciu Umowy cena Imprezy ustalona w Umowie nie może być podwyższona, chyba że Umowa lub Warunki uczestnictwa wyraźnie przewidują możliwość podwyższenia ceny, a TO udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

  1) wzrostu kosztów transportu;
  2) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; 3) wzrostu kursów walut. Niezależnie od wystąpienia przesłanek, o których mowa w zdaniach poprzedzających, zgodnie z ust. 2 powoływanego art. 17 Ustawy, w okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena Imprezy ustalona w Umowie nie może być podwyższona.

 11. Imprezę należy opłacić we wskazanym terminie właściwym dla danej Imprezy. Termin zapłaty określony jest przez Centrum Rezerwacji na podstawie Warunków uczestnictwa właściwych dla wybranej przez Użytkownika Imprezy. Brak opłacenia Imprezy w terminie oznacza, że oferta Użytkownika, o której mowa w ust. 8 powyżej, nie wiąże TO oraz T4T.
 12. Za moment opłacenia Imprezy rozumie się odnotowanie przez T4T wpływu kwoty wskazanej we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji Imprezy przesłanej Użytkownikowi. Przez odnotowanie zapłaty rozumie się w szczególności datę, godzinę i minutę zaksięgowania należności za Imprezę na koncie podanym Użytkownikowi w danych do przelewu, lub odpowiednio w przypadku zapłaty kartą kredytową lub odpowiednią kartą płatniczą chwilę dokonania pozytywnej autoryzacji transakcji zleconej przez Użytkownika. W przypadku dokonywania płatności za pomocą przelewu zwykłego lub gotówką za moment odnotowaniu płatności uważa się odpowiednio moment przesłania potwierdzenia uiszczenia zapłaty ceny (w godzinach pracy w Centrum Rezerwacji) lub dokonania zapłaty gotówkowej w Centrum Rezerwacji.
 13. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia przez TO oferty nabycia Imprezy przez Użytkownika poprzez wysłanie Użytkownikowi Umowy na piśmie wraz z odpowiednimi Warunkami uczestnictwa, po uprzednim odnotowaniu przez T4T wpływu zapłaty określonej kwoty tytułem ceny za Imprezę. Czynności określone powyżej wykonywane są przez konsultanta Centrum Rezerwacji w godzinach pracy.
 14. Godziny pracy konsultantów Centrum Rezerwacji to: w dni robocze od poniedziałku do soboty - godz. 10.00 do 20.00 oraz w niedziele godz. 11.00 do 17.00, oprócz innych świąt i dni wolnych.
 15. Akceptowane są następujące formy płatności za rezerwację Imprezy: płatność online, płatność przelewem na rachunek wskazany przez T4T jako właściwy dla tej transakcji, płatność kartą kredytową lub płatniczą, ewentualnie płatność gotówkowej w Centrum Rezerwacji. Wyboru formy płatności dokonują Użytkownicy w Centrum Rezerwacji, zaznaczając w polu [FORMA PŁATNOŚCI] - "karta kredytowa lub płatnicza" albo "przelew" albo „gotówka”, z zastrzeżeniem, że w przypadku danej Imprezy nie wszystkie formy płatności mogą być dostępne, a dostępność danej formy płatności zależy najczęściej od terminu danej Imprezy oraz wymogów TO. Dokument Umowy wraz z określonymi dla niej przez TO Warunkami uczestnictwa przesyła się Użytkownikowi pocztą tradycyjną lub kurierem na adres podany przez niego w formularzu Centrum Rezerwacji, a także w formie pliku "pdf" na podany przez Użytkownika adres e-mail lub faxem na wskazany numer.
 16. Użytkownik odpowiedzialny jest za posiadanie lub możliwość otrzymania na czas odpowiednich dokumentów podróży, jak np. paszport lub wiza.
 17. T4T może kontaktować się z Użytkownikiem w celu zweryfikowania danych wprowadzonych do Centrum Rezerwacji przez Użytkownika jak również w wszelkich innych kwestiach dotyczących rezerwacji Imprezy.
 18. Ze względu na okoliczność, że przypadki możliwości rezygnacji z opłaconej już Imprezy są zazwyczaj ograniczone, T4T zwraca szczególną uwagę na konieczność dokładnego zapoznania się przez Użytkownika z Warunkami uczestnictwa wybranej przez Użytkownika Imprezy jeszcze przed dokonaniem ostatecznego wyboru Imprezy.

VII. WYSTAWIANIE FAKTUR I SPOSÓB ICH DORĘCZENIA

 1. Za Imprezy nabyte przez Użytkownika za pośrednictwem Centrum Rezerwacji może zostać wystawiona faktura VAT w formie papierowej lub w formie faktury elektronicznej, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535). Faktury wystawiane są przez TO w terminie do 7 (siedmiu) dni od zakończenia danej Imprezy.
 2. T4T informuje, iż wszystkie Faktury VAT wystawiane są wyłącznie przez TO, na wyraźne żądanie Użytkownika, wyrażone przez wybór odpowiedniej opcji w Centrum Rezerwacji.
 3. Użytkownik przy dokonywaniu rezerwacji Imprezy w Centrum Rezerwacji może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).
 4. Faktury elektroniczne Za Imprezy nabyte przez Użytkownika za pośrednictwem Centrum Rezerwacji doręczane są na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie korzystania z Centrum Rezerwacji.
 5. W przypadku dokonywania przez Użytkownika rezerwacji obejmującej więcej niż jedną osobę oraz niewskazania przez Użytkownika rzeczywistego nabywcy lub nabywców, na rzecz którego ma być wystawiona faktura elektroniczna, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Użytkowników rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej wskazany przez tego Użytkownika.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. T4T w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, że z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym punkcie Regulaminu nie udostępnia informacji o Użytkownikach podmiotom trzecim.
 2. T4T informuje, że dane osobowe Użytkowników podlegające ochronie, T4T przetwarza zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu zapewnienia działania Centrum Rezerwacji zgodnie z jego funkcjonalnościami lub odpowiednio przekazania danych do TO. Administratorem takich danych osobowych Użytkowników jest T4T spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-025), ul. Tarczyńska 5/9/28. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. W przypadku korzystania z Centrum Rezerwacji w celu dokonania wyboru, rezerwacji lub nabycia Imprezy, Użytkownicy proszeni są o podanie określonych danych, niezbędnych do prawidłowego działania Centrum Rezerwacji. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację Imprezy w celu zawarcia Umowy, określone dane wymagane przez TO, w szczególności imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów - wiek, przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich systemów rezerwacji TO organizujących wybraną przez Użytkownika Imprezę. Kwestie przetwarzania danych osobowych przez TO regulują poszczególni TO oraz odpowiednie przepisy prawa.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące wykonania Umowy, w szczególności dotyczące realizacji Imprezy, należy składać na zasadach i warunkach określonych w Warunkach uczestnictwa danego TO.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Centrum Rezerwacji można składać w dowolnej formie, w szczególności e-mailem na adres rezerwacje@time4travel.pl pisemnie, listem poleconym na adres: T4T wskazany w pkt 2 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem "Reklamacja".
 3. W celu ułatwienia rozpatrzenia, reklamacja, o której mowa powyżej powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  a) oznaczenie podmiotu składającego reklamację, w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: (firmę albo nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu w sprawach związanych ze złożoną reklamacją);
  b) opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.

 4. Reklamacje, o których mowa w punktach 2-3 powyżej, powinny zostać zgłoszone maksymalnie w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez Użytkownika okoliczności stanowiącej podstawę takiej reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez T4T. O decyzji w przedmiocie reklamacji T4T niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. T4T informuje, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U. z 2000, nr 22 poz. 271 ze zm.) do świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, transportu i gastronomii nie mają zastosowania przepisy o przysługującym konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.